หน้าหลัก ตม สุราษฎร์ธานี   เกี่ยวกับเรา ตม สุราษฎร์ธานี   ข่าวและกิจกรรม ตม สุราษฎร์ธานี   ทำเนียบผู้บังคับบัญชา ตม สุราษฎร์ธานี   ติดต่อเรา ตม สุราษฎร์ธานี
วิสัยทัศน์ตรวจคนเข้าเมือง
พ.ร.บ. ระเบียบ คำสั่ง
การเดินทางสู่ประเทศไทย
อัตราค่าธรรมเนียม
การขออยู่ต่อชั่วคราว
การแจ้งขออยู่เกิน 90 วัน
การแจ้งที่พักคนต่างด้าว
วันหยุดนักขัตฤกษ์ประจำปี
คู่มือแจ้งที่พักสำหรับผู้ประกอบการ
แบบฟอร์มแจ้งที่พัก ตม.30
เเบบฟอร์มการเเจ้งอยู่เกิน 90 วัน
เอกสารเเบบฟอร์มอื่นๆ
แจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าวเมื่ออยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน ทางอิเล็กทรอนิกส์
คู่มือสำหรับประชาชน
เบาะแสการกระทำความผิด
เกี่ยวกับกฏหมายคนเข้าเมือง
การค้ามนุษย์ ยาเสพติด
อาชญากรรมข้ามชาติ
โทร.1178 หรือ    
077 380 881 (ตม.สุราษ)
077 423 440 (ตม.สมุย)
077 377 947 (ตม.พะงัน)
077 456 947 (ตม.เกาะเต่า)
หากไม่ได้รับความสะดวก /
ความเป็นธรรมจากการเข้ารับบริการ
กรุณาติดต่อ
immigration.surat.samui@gmail.com
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี
สำนักงานจัดหางานสุราษฎร์ธานี
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงต่างประเทศ
เจ้าบ้าน เจ้าของบ้าน หรือผู้ครอบครองเคหสถาน หรือผู้จัดการโรงแรมซึ่งรับคนต่างด้าว (คนต่างชาติ) เข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง ภายใน 24 ชั่วโมง หากฝ่าฝืนจะมีโทษสำหรับเจ้าบ้าน ปรับไม่เกิน 2,000 บาท สำหรับผู้จัดการโรงแรม ปรับไม่เกิน 10,000 บาท ต่อบุคคลต่างด้าว (ต่างชาติ) หนึ่งคน
ตั้งปณิธานความดีของท่านได้ทีนี่
ข่าวประชาสัมพันธ์
14 มี.ค. 2566 รายชื่อบุคคลที่สมัครรับเลือกเป็น ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภท ก และบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก เพื่อรับเลือกเป็น ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเภท ข และรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีสิทธิเลือกและสถานที่เลือก
14 ธ.ค. 2565 หลักสูตรการพัฒนาจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1 ต.ค. 2565 สาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ตอนที่ 4 ประเด็นการโอนย้ายภารกิจ
24 ก.ย. 2565 ร่าง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับใหม่) ในส่วนของการแต่งตั้งโยกย้าย วินัย และการบริหารงานอื่นๆ
22 เม.ย. 2563 ทดสอบ
วิสัยทัศน์ (VISIONS)
S: Satisfaction: คนต่างด้าว
T: Trust: ประชาชน
I: International Standard: หน่วยงาน
S: Security: ประเทศ
พันธกิจ (MISSIONS)
1. ปรับทัศนคติ (Mindset) ในการปฏิบัติงาน
2. พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีศักยภาพ
3. ยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ งานตรวจคนเข้าเมือง
4. จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน ที่เป็นมาตรฐาน (SOP) ในทุกสายงาน
ค่านิยมหลัก (CORE VALUE)
"Prompt Action" ทำทันที
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
8 พ.ค. 2566 ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๕ รายการ จำนวน ๕๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
2 พ.ค. 2566 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ข่าวผลการปฏิบัติงาน/จับกุม
จับกุมตาม ม.38
จับกุมตาม ม.38
จับกุมตาม ม.38
จับกุมตาม ม.38
จับกุมตาม ม.37
จับกุมตาม ม.37
จับกุม OVERSTAY ตามแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วง 7 - 30 พ.ย.65
จับกุม OVERSTAY ตามแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วง 7 - 30 พ.ย.65
จับกุม OVERSTAY ตามแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วง 7 - 30 พ.ย.65
จับกุม OVERSTAY ตามแผนระดมกวาดล้างอาชญากรรมในห้วง 7 - 30 พ.ย.65
จับกุมตาม ม.38
จับกุมตาม ม.38
จับกุมตาม ม.38
จับกุมตาม ม.38
จับกุมตาม ม.38
จับกุมตาม ม.38
จับกุมขบวนการนำพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
จับกุมขบวนการนำพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
English
ตม.สุราษฎร์
โทร. 077 380 881
ตม.สมุย
โทร. 077 423 440
ตม.พะงัน
โทร. 077 377 947
ตม.เกาะเต่า
โทร. 077 456 947
หน้าหลัก    เกี่ยวกับเรา    ข่าวและกิจกรรม    ทำเนียบผู้บังคับบัญชา    ติดต่อเรา
41/12 หมู่ 2 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84290 โทร. 0-7738-0881-2 แฟกซ์ 0-7738-0883
อีเมล: suratthaniimmigration@gmail.com
Copyright © 2015 Suratthani Immigration. All rights reserved. Design & Develop by ThaiORC.com